Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą otrzymać osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników. Okres na jaki jest przyznawane wynosi trzy miesiące, a jego wysokość uzależniona jest przede wszystkim od wielkości spadku obrotów.

Kto i kiedy może skorzystać z dofinansowania?

Kto i kiedy może skorzystać z dofinansowania zależy od spełnienia warunków, które zostały określone w ustawie. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Tacy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania, jeżeli:

  • Odnotowali spadek obrotów, o którym mowa poniżej, w następstwie wystąpienia COVID-19
  • Brak jest przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
  • Nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r
  • Prowadzona działalność jest aktywna.

Spadek obrotów gospodarczych

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów obliczamy jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, które przypadają w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. i do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, które należy porównać do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

W jakiej kwocie możesz uzyskać dofinansowanie?

Kwota możliwego do uzyskania dofinansowanie uzależniona jest przede wszystkim od wielkości spadku obrotów. Ustawodawca przewidział trzy progi spadku obrotów, od których uzależniona jest wielkość dofinansowania. Wyższy spadek obrotów to wyższa kwota dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli spadek obrotów dla porywanych przez Ciebie okresów wynosi:

  • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • od 50% do 79% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • 80% i więcej – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2 600 zł. Okres finansowania nie może być dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy. Jest to urząd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Termin złożenia wniosku wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (lista placówek). Wniosek należy złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej. Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Otrzymane środki będą bezzwrotne, jeżeli zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami związanymi z tarczą antykryzysową:

  1. Świadczenie postojowe.
  2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy.
  3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.