Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wraz z późniejszymi jej zmianami) przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

W celu skorzystania z tego zwolnienia przedsiębiorca powinien:

  • być zgłoszony, jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz,
  • na dzień 29 lutego 2020 r. mieć zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą

W przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających kładki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli:

  • prowadziłeś działalność przed 1 lutego 2020 r. i
  •  przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tzn. nie wyższy niż 15 681,00 zł).

Zwolnienie z opłacania składek ZUS przysługuje również duchownemu będącemu płatnikiem składek.

Dodatkowe wymogi

Należy pamiętać także, ażeby złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek. Natomiast ze zwolnienia nie mogą skorzystać firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Wniosek i decyzja

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Formularz wniosku znajdziesz tutaj.

Wniosek można przekazać do ZUS:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.

ZUS informuje o podjętej decyzji poprzez PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty. W przypadku otrzymania decyzji odmownej można złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin na złożenie wniosku wynosi 14 dni od dnia otrzymania decyzji.