Świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS

Świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS

Ustawodawca skierował do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą szereg rozwiązań w postaci ulg w zapłacie danin na rzecz państwa oraz bezpośredniego dofinansowania. W niniejszym artykule skupimy się na świadczeniu postojowym skierowanym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. Znajduje się tutaj również aktualizacja informacji zawartych w artykule „Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS” opublikowanego w dniu 5 kwietnia 2020 roku.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe ma na celu rekompensatę utraconych przychodów w związku z pandemią koronawirusa. W celu ubiegania się o świadczenie postojowe należy posiadać obywatelstwo polskie lub posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła ona prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był, o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Przedsiębiorcom, którzy spełniają powyższe kryteria przysługuje świadczenie w wysokości 2 080 zł i mogą oni skorzystać z niego nie więcej niż trzykrotnie.

Natomiast, w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, świadczenie postojowe wynosi 1 300 zł.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe. Mogą z niego skorzystać osoby korzystające z Ulgi na start oraz z ulg w ramach Małego ZUS plus.

W celu otrzymania świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek RSP-D (link do wniosku). Wniosek możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnieniu ze składek ZUS napisaliśmy w artykule, który znajdziesz tutaj. Jedyne kryterium, które uległo zmianie od czasu publikacji tamtego artykułu to kryterium prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwotnej wersji przedsiębiorca musiał prowadzić działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku, natomiast aktualnie musi wykonywać działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Należy dodać również, że z tego zwolnienia nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy korzystają z Ulgi na start.

Zwolnieniem z opłacania składek ZUS objęto również przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej 9, ale mniej niż 50 pracowników. W przypadku tych przedsiębiorców ulga w opłacaniu składek ZUS wynosi 50% należnej kwoty za dany miesiąc.