Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy

niskooprocentowana pożyczka

Niskooprocentowana pożyczka to jedno z rozwiązań zaproponowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Każdy mikroprzedsiębiorca może wnioskować o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka, w kwocie nie wyższej niż 5 tyś. zł, wypłacana jest jednorazowo ze środków Funduszu Pracy. Na wniosek przedsiębiorcy, pożyczka wraz z naliczonymi odsetkami może zostać umorzona.

Dla kogo przeznaczona jest pożyczka?

Niskooprocentowana pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, do których zalicza się także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników, którzy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniają następujące kryteria:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro i
  • prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Zasady udzielania pożyczki

Zasady udzielania pożyczki zostały jasno określone. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 tyś. zł. Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki wraz z odsetkami następuje po trzymiesięcznym okresie karencji. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (stopy procentowe NBP).

Otrzymana pożyczka wraz z naliczonymi odsetkami może zostać umorzona. Wystarczy, że przedsiębiorca złoży wniosek wraz z oświadczeniem, iż prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Pozostałe warunki ubiegania się o pożyczkę

W celu uzyskania niskooprocentowanej pożyczki należy złożyć odpowiedni wniosek (wzór wniosku) do powiatowego urzędu pracy. Jest to urząd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek składa się po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek należy złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej. Wraz z wnioskiem należy przekazać umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (wzór umowy).

Jeżeli chcesz ubiegać się o świadczenie postojowe lub zwolnienie z opłacania składek ZUS przejdź tutaj.